Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Gemeenteleven

Gemeenteleven

Er is een intensief gemeenteleven in de Protestantse Gemeente Purmerend:

  • Vieren - er is een grote variëteit aan vieringen, zoals vieringen van Schrift en Tafel, doopvieringen, vieringen met jong-en-oud, columnvieringen, Taizé-vieringen, (oecumenische) Thomasvieringen, vieringen met cantorij of koor, vieringen met het Benedenhuis, (oecumenische) vespers, vieringen met Allerheiligen, aswoensdag, stille week, dodenherdenking, enz.

  • Pastoraat - op allerlei manieren kijken mensen in de gemeente met zorg naar elkaar om. Deels gebeurt dat spontaan. Deels is dat georganiseerd door wijkteams.

  • Diaconaat/werelddiaconaat - ook in de zorg om een naaste te zijn voor wie (dichtbij en veraf in de wereld) moeilijk staande blijft in het leven zijn veel gemeenteleden actief.

  • Leren - in leerhuizen, gespreksgroepen, thema-avonden, groothuisbezoeken, avonden over geloofsopvoeding en tijdens wandelingen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over zaken van leven en geloof en daarin van elkaar, en van de bijbel te leren.

  • Jeugd - er is een aanéénsluitend programma van activiteiten voor kinderen en jongeren: kinderoppas - kindernevendienst - knutselclub - basiscatechese - de Bovenkamer - The Future - het Benedenhuis - belijdeniscatechese.

  • Beheer - het college van kerkrentmeesters bestaat uit gemeenteleden die zorg dragen voor de financiële en materiële aspecten van het gemeenteleven (salarissen, geldwerving, gebouwen, e.d.)

  • Veel gemeenteleven speelt zich af in de wijk waar men woont, in huiskamer-ontmoetingen, tijdens maaltijden, tijdens koffie-ochtenden, thema-avonden, gespreksgroepen, een leeskring. Ook in het kader van de vrouwenorganisatie Passage is er veel ontmoeting, bezinning, activiteit.

  • Een heel praktische (en oecumenische) vorm van gemeenteleven vindt plaats in het verband van de Bim-Bam, waar kleding wordt ingezameld met het oog op geldwerving voor de locale kerkgemeenschappen. Zie www.bim-bam.nl

Subcategorieën