Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Wie zijn wij

Artikelindex

Wat ons voor ogen staat

De Protestantse Gemeente Purmerend is (sinds december 2007) voortgekomen uit de Hervormde Gemeente Purmerend, de Gereformeerde Kerk van Purmerend en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Purmerend. De Protestantse Gemeente Purmerend maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Gemeente Purmerend wil graag een gemeente zijn waar velen zich thuis voelen, mensen van heel verschillende achtergrond, allemaal verschillend van gezicht en hart, maar met elkaar verbonden door de roeping om lief te hebben als door God geliefde mensen.

In de gemeente zijn mensen onderweg. Waarom en waartoe?

  • Om God te zoeken, om iets van God zelf te ervaren, hoe verborgen dat soms ook mag zijn
  • Om elkaar te zoeken, om oog voor elkaar te hebben, om in een wereld waarin eenzaamheid en individualisme voorkomt, een gemeenschap te vormen, waarin we met elkaar in gesprek zijn, Gods goedheid vieren, samen leren.
  • Om de stad en de wereld te zoeken, om als kerkelijke gemeente oog te hebben voor wie in deze stad wonen en werken en waar mogelijk dienstbaar te zijn aan mensen dichtbij en veraf.


De Protestantse Gemeente Purmerend werkt met een beleidsplan, waarin is vastgelegd hoe wij gemeente willen zijn.

In de gemeente weten wij ons geïnspireerd door Jezus van Nazareth, een joodse man, in Israël geboren uit Maria, rond het begin van onze jaartelling. Van hem zeggen wij dat hij een bijzonder mens was, dat hij vol was van de Geest van God, dat als het ware de mentaliteit van de Eeuwige hem bezielde. Hij was een mens van vrede. Hij had het heil (de heelheid) van mensen op het oog. Hij verkondigde het koningschap van God, dat wil zeggen dat hij zich met name liet gezeggen door wat hij als de wil God (die hij zijn vader noemt) had verstaan.
Dat leverde hem wel kritiek op van de autoriteiten van zijn dagen. Hij werd dan ook gearresteerd en gedood aan een kruis. Maar wij geloven niet dat daarmee is opgehouden wat met hem begonnen is.
Integendeel, van hem zeggen wij dat hij leeft, dat hij is opgestaan, dat hij voortleeft in zijn gemeente.
Daarom proberen wij hem na te volgen, net als hij geïnspireerd door die Geest, die mentaliteit van God.Wij zijn dus de eersten niet die zo door hem geïnspireerd gemeente zijn.
Wij weten ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, met allen die zich geraakt weten door de oude teksten in Tora, profeten en evangelie (ook wel Oude Testament en Nieuwe Testament genoemd). In die teksten menen wij tot op vandaag de stem van God te vernemen, geloven wij te horen wat God ons ook vandaag nog te zeggen heeft met het oog op heil en zegen in deze wereld.

Wij staan als Protestantse Gemeente Purmerend ook in de traditie van de reformatie van de zestiende eeuw, waarin groepen gelovigen zich losmaakten van de Rooms-Katholieke kerk.
Maar dat weerhoudt ons er niet van in onze tijd hartelijke oecumenische samenwerking te zoeken met andere kerken in Purmerend, zoals de Katholieke Parochie Purmerend en de Doopsgezinde Gemeente Purmerend, die elkaar ontmoeten in het verband van, het Beraad van Kerken Purmerend.